Cynhadledd Flynyddol Creu Cymru 2021

Cynhadledd Flynyddol Creu Cymru 2021 a noddir gan Ticketsolve
24 Mawrth 10yb – 1yp

‘Ydyn ni wir yn aros i fynd yn ôl i’r normal neu ydyn ni’n barod i adeiladu rhywbeth gwahanol?’

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn heriol i’r genedl gyfan ac un o’r rhai mwyaf heriol erioed i’r celfyddydau fynd drwyddi. Bydd y gynhadledd eleni’n ymwneud ag adnewyddu ac iachau. Hoffem i’r gynhadledd fod yn ddigwyddiad cadarnhaol gan ganolbwyntio ar ymadfer ac ailddyfeisio wrth symud ymlaen o’r argyfwng hwn. Sut gall y celfyddydau chwarae rhan yn yr adferiad cenedlaethol? Sut rydyn ni’n mynd ati i ailadeiladu’r sector i fod yn fwy cynhwysol? Sut olwg sydd ar y dyfodol?

Cynhelir y gynhadledd ar-lein ddydd Mercher 24 Mawrth rhwng 10yb ac 1yp ac er mwyn cydnabod y flwyddyn anghyffredin yr ydyn ni wedi bod drwyddi, fyddwn ni ddim yn codi ffi i’w mynychu.

Bydd y digwyddiad cyfan yn cael ei recordio ac ar gael wedyn*, ynghyd â dwy sesiwn ychwanegol ar gais, yn barod i’w gwylio yn eich amser eich hun.  Gan mai ar-lein y bydd y gynhadledd, gallwn agor archebu i aelodau Creu Cymru a’r rheini nad ydynt yn aelodau. Bydden ni’n annog staff ar bob lefel ac ym mhob rôl i’w mynychu.

Siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau :  Alan Lane (Slung Low), Bryan Joseph Lee (Public Theater Dinas Efrog Newydd), Daniel Evans (Chichester Festival Theatre), Kate Fox (Gŵyl Ryngwladol Manceinion), Lianne Weaver (Beam Training), Lisbeth McLean (Menter Iaith Merthyr Tudful), a Sita Thomas (Common Wealth Theatre) a Steffan Donnelly (Actor / Awdur / Tasglu Gweithwyr Llawrydd Cymru)

Agenda

10yb Cyflwyniadau a’r Diweddaraf gan Creu Cymreu
10.30yb Prif Siaradwr gyda holi ac ateb - Daniel Evans, Cyfarwyddwr Artistig, Chichester Festival Theatre
11.15yb Toriad Rhwydweithio. Dyma’r amser i gael paned o goffi a chwrdd â ni yn un o’r ystafelloedd Zoom â thema er mwyn ‘dala lan’.
11.45yb Sesiwn Banel gyda holi ac ateb  - Y Dychweliad – sut rydyn ni’n dod yn ôl yn gryfach i’n cynulleidfaoedd, cymunedau, artistiaid, adeilad a staff?’. Bydd y panel yn cynnwys Alan Lane (Slung Low), Kate Fox (Gŵyl Ryngwladol Manceinion), Lisbeth McLean (Menter Iaith Merthyr Tudful), Sita Thomas (Common Wealth Theatre)  a Steffan Donnelly (Actor / Awdur / Tasglu Gweithwyr Llawrydd Cymru).  Cadeiriwyd gan Alun Saunders (Dramodydd, Actor a Pherfformiwr Drag)
12.45yp Cloi
1yp Diwedd

Sesiynau ar gais

Diwylliant Dychwelyd:  Meithrin Perthnasedd a Chydnerthedd yn y Celfyddydau
Gan Bryan Joseph Lee – Sylfaenydd, Comeback Culture
Roedd 2020 yn drothwy ar gyfer newid o gwmpas y byd.  Yn sgil amhariad, sut gallwn ni ailadeiladu ac ailddychmygu sector celfyddydau sy’n fwy cyfartal, yn fwy cyfiawn ac yn fwy ymatebol i anghenion ein cymunedau?  Ymunwch â’r cynhyrchwr creadigol a marchnatwr y celfyddydau Bryan Joseph Lee (Sylfaenydd, Comeback Culture) wrth iddo rannu beth sydd angen ei wneud i adeiladu sefydliadau’r celfyddydau sy’n berthnasol, yn gydnerth ac yn barod ar gyfer newidiadau.  Bydd y sgwrs hon yn cynnig fframweithiau ymarferol gallwch chi eu defnyddio i ofyn y cwestiynau mawr, i gysylltu’r dotiau ac i ganolbwyntio ar leisiau eich cymuned.

5 Ffordd o Roi Hwb i’ch Cydnerthedd (Lianne Weaver, Beam Training)
Gweithdy byr sy’n cyflwyno dysgwyr i beth yw cydnerthedd, sut i adeiladu adnoddau a sut gall y pandemig fod wedi effeithio ar eu cydnerthedd.
Mae’r gweithdy wedyn yn edrych ar 5 ffordd ymarferol y gellir gwella cydnerthedd:

Trosolwg
Bydd y sesiwn yn ymdrin â:
1. Beth yw Cydnerthedd
2. Cydnerthedd a Covid-19
3. Effaith y cyfnod clo
4. 5 ffordd o roi hwb i’ch cydnerthedd

Sefydlwyd Datblygu a Hyfforddiant Beam gydag un prif fwriad – i helpu pobl i deimlo’n hapusach ac yn iachach yn eu gwaith a’u bywydau personol.
Sefydlwyd Beam gan Lianne Weaver sydd â chefndir eitha amrywiol. Ar ôl gorffen gradd gydag anrhydedd mewn Seicoleg Addysgol, aeth Lianne yn ei blaen i weithio ym maes adnoddau dynol gan gwblhau cwrs ôl-raddedig mewn Rheoli Adnoddau Dynol. Roedd seicoleg wedi’i chyfareddu erioed ac roedd hi wrth ei bodd dysgu am sut mae’r ymennydd yn gweithio ac yn bwysicach byth, sut mae rhywun yn gallu newid patrymau negyddol. Ar ôl cael ei merch, penderfynodd Lianne astudio cadw cyfrifon ac wedyn cyfrifyddiaeth a sefydlodd bractis cyfrifyddu am sawl blwyddyn nes i amryw o newidiadau yn ei bywyd beri iddi ailwerthuso pethau’n llwyr a dychwelyd unwaith eto i astudio’r meddwl.
Er 2010, mae Lianne wedi cwblhau llawer o gyrsiau fel Meistr / Athrawes Reiki, Athrawes Fyfyrio, Hyfforddwraig Fywyd, Seicotherapi Meridian, Ymarferydd Rhaglennu Niwroieithyddol, Hypnotherapi a mwy.
Ers i Beam gael ei sefydlu yn 2017, mae wedi tyfu’n dȋm bach sydd i gyd yr un mor angerddol â Lianne am hunanddatblygu a helpu pobl eraill. Rydyn ni’n canolbwyntio ar ddod â llesiant, cydnerthedd a newid cadarnhaol i’r gweithle gyda’n cyrsiau, gweminarau, e-ddysgu a sgyrsiau unigryw.
Rydyn ni’n gweithio gyda chyflogwyr o fusnesau corfforedig i rai bach yn ogystal ag entrepreneuriaid a gweithwyr llawrydd, gan rymuso pawb i ddod yn hapusach ac yn iachach yn ei waith.
@LianneBeam

Bydd cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael ar y diwrnod.

I gofrestru cliciwch ar y ddolen hon
https://www.eventbrite.co.uk/e/creu-cymru-2021-annual-conference-sponsored-by-ticketsolve-tickets-142091045141

*Bydd gwylio ar ôl y gynhadledd ar gael i aelodau Creu Cymru yn unig

Bywgraffiadau’r Siaradwyr

Alan LaneTradodaeth Banel Siaradwr Gwadd
Alan yw Cyfarwyddwr Artistig Slung Low gan gyfarwyddo’r rhan fwyaf o’u gwaith dros y degawdau diwethaf gan gynnwys prosiectau gyda’r Barbican, yr RSC, yr Almeida, Playhouse Gorllewin Swydd Efrog, Everyman Lerpwl, Theatrau Sheffield, Gŵyl Gelfyddydau Singapôr a’r Lowry. Mae Slung Low yn creu gwaith theatr y bobl ar raddfa fawr ar y llwyfan, ar drenau, mewn cestyll, pyllau nofio, cychod pysgota ac yng nghanol trefi.
Yn 2017 bu Slung Low ar frig y rhaglen yn Ninas Diwylliant y DU Hull 2017 gyda Flood gan James Phillips: epig mewn 4 rhan a berfformiwyd ar-lein, yn fyw ac ar y BBC. Gwelwyd rhan o Flood gan dros hanner miliwn o bobl. Enillodd Wobr Deleweledol Frenhinol Swydd Efrog ar gyfer arloesedd mewn drama.
Alan oedd y Cyfarwyddwr Artistig i Seremoni Goffáu Genedlaethol Canmlwyddiant Brwydr y Somme ar 1 Gorffennaf 2016 gyda chwmni theatr y bobl oedd yn cynnwys 450 yn cymryd rhan.
Yn 2018 Slung Low, gyda chefnogaeth Sefydliad Paul Hamlyn, agorodd Goleg Diwylliannol Cymunedol yn Leeds gan gynnig ystod gyflawn o wersi a gweithgareddau diwylliannol o goginio o dde India i grefft y gof, syllu ar y sêr i wneud ffilmiau dogfen a llawer iawn mwy.
Yn 2019 Slung Low gymerodd drosodd reoli’r clwb gweithwyr hynaf ym Mhrydain, yr Holbeck yn ne Leeds: maent yn rhedeg y ganolfan yma fel gofod creadigol a chymunedol ‘talu yn ôl eich dymuniad’.
Yn ystod argyfwng Covid 2020, y cwmni oedd yn arwain y ward i linell gymorth goronafeirws cyngor y ddinas gyda chyfrifoldeb am 7500 o dai. Maent yn rhedeg banc bwyd hunangyfeirio heb brawf modd.
@slunglowalan
@SlungLow

Bryan Joseph Lee – Y Prif Siaradwr (Sesiynau ar gais)
Rheolwr a chynhyrchydd ym maes y celfyddydau yw Bryan sydd wedi bod yn ystyried y croestoriad rhwng y celfyddydau a chymunedau am dros ddegawd. Gan dynnu ar flynyddoedd o brofiad gyda Woolly Mammoth, Cerddorfa Symffoni Baltimore, Round House Theater a’r Public Theater, bydd Bryan yn dangos beth sy’n effeithiol a beth sy’n broblematig am raglennu’r celfyddydau perfformio a datblygu cynulleidfaoedd gyda’r pwyslais ar y gymuned a sut gallwn sicrhau gwell canlyniadau.
Yn 2021, lansiodd Bryan Comeback Culture, asiantaeth sy’n helpu sefydliadau i feithrin perthnasedd a chydnerthedd ar draws Unol Daleithiau America. Yn 2018, cafodd ei wneud yn Gymrawd o’r DeVos Institute of Arts Management ym Mhrifysgol Maryland, ac yn 2016 enwyd ef yn ‘Rising Leader of Color’ gan y Theater Communications Group (TCG). Mae Bryan wedi ennill gradd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Theatr o Goleg Dartmouth.
@Bryanjosephlee
@PublicTheaterNY

Daniel Evans – Y Prif Siaradwr
Cyfarwyddwr Artistig, Chichester Festival Theatre
Mae Daniel Evans, a gafodd ei fagu yn Nghwm Rhondda, yn actio ers yr oedd yn blentyn.  Mae wedi perfformio yn y Cwmni Shakespeare Brenhinol, y National Theatre ac ar Broadway, ac wedi ennill gwobrau Olivier – yn 2001 am Merrily We Roll Along ac yn 2007 am Sunday in the Park with George.  Yn 2009 daeth yn Gyfarwyddwr Artistig Theatrau Sheffield ac yn 2016, yn Gyfarwyddwr Artistig Chichester Festival Theatre.
@DanielGwynEvans
@ChichesterFT

Kate FoxTradodaeth Banel Siaradwr Gwadd
Rheolwr Mynediad, Gŵyl Ryngwladol Manceinion
Er 2018, mae Kate wedi arwain ar hygyrchedd i Ŵyl Ryngwladol Manceinion (MIF) – gŵyl eilflwydd dan arweiniad artistiaid sy’n cyflwyno gweithiau gwreiddiol newydd o bob cwr o sbectrwm y celfyddydau perfformio, y celfyddydau gweledol a diwylliant poblogaidd. Mae MIF yn gweithio gydag egin-artistiaid ac artistiaid o fri byd-eang i greu gwaith newydd deinamig sy’n cael ei lwyfannu mewn canolfannau sefydledig a gofodau hapgael ar draws Manceinion Fwyaf. Bydd MIF hefyd yn rhedeg The Factory, gofod diwylliannol newydd o’r radd flaenaf sydd ar hyn o bryd yn cael ei godi yng nghanol Manceinion. Mae cefndir Kate mewn sefydliadau yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus fel cynhyrchydd, hyfforddwraig ac aelod bwrdd.
https://mif.co.uk/making-art-accessible/
@MIFestival

Lisbeth McLeanTradodaeth Banel Siaradwr Gwadd
Lisbeth yw Prif Swyddog Menter Iaith Merthyr Tudful, sefydliad trydydd sector sy’n gweithio i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned. Arweiniodd brosiect adfywio ar ganol Merthyr Tudful i ddatblygu Canolfan a Theatr Soar, canolfan Gymraeg yng nghanol y gymuned. Arweinydd cymunedol yw Lis sydd wedi achub ar y cyfle yn ystod y pandemig Covid i wneud yn siŵr bod llais ei chymuned yn cael ei glywed. Mae’n aelod o Gynghrair Diwylliant Cymru ac yn ddiweddar bu’n rhan o weithgor Be Nesa? Cymru a luniodd ‘Maniffesto Diwylliannol dros Ymadfer’. Yn ddiweddar mae Lis wedi dod yn un o aelodau Bwrdd Ymddiriedolwyr No Fit StateCircus.
Mae Lis yn credu mai cydweithredu a chyfathrebu’n hollbwysig wrth ymdrin â Covid ac adferiad y sector. Ymhlith prosiectau cydweithredol ar hyn o bryd mae sefydlu Academi Leeway, prosiect theatr gerdd Gymraeg i bobl ifainc mewn partneriaeth â Chynyrchiadau Leeway a Theatr Genedlaethol Cymru; a’r Consortiwm Cymraeg, cydweithrediad â Theatr na nÓg, Y Neuadd Les Ystradgynlais a Neuadd y Dref Maesteg (Ymddiriedolaeth Awen).
@MenterMerthyr1

Sita ThomasTradodaeth Banel Siaradwr Gwadd
Cyd-gyfarwyddwr Artistig (dros gyfnod mamolaeth) y Common Wealth Theatre. Mae ei phrofiad cyfarwyddo yn cynnwys Go Tell The Bees i National Theatre Wales, Press Play Here, ffilmiau byrion i Theatr Frenhinol Stratford East, Under The Mask, drama ddeuseiniol am y GIG i Tamasha a Playhouse Rhydychen, We Are Shadows: Brick Lane, antur sain saflebenodol i Tamasha, a The Rose and the Bulbul, cynhyrchiad promenâd saflebenodol yn yr awyr agored a gynhyrchwyd gan Kadam. Sita yw arweinydd Rhaglen Cyfarwyddwyr Tamasha.
Mae gan Sita ddoethuriaeth o Brifysgol Warwick a Gradd Feistr mewn Cyfarwyddo Symud o Ysgol Ganolog Frenhinol Llefaru a Drama, y ddwy wedi’u hariannu gan y Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a Dyniaethau. Mae hi’n Llysgennad-Ymddiriedolwraig gyda’r Young Vic ac yn un o ymddiriedolwyr Celfyddydau Emergency Exit. Mae’n rhan o’r grŵp cynghori ar gyfer Wythnos y Ffoaduriaid a Chymdeithas y Cyfarwyddwyr Symud. Mae Sita hefyd yn gyflwynydd gyda milkshake! ar Channel 5.
@SitaThomas5
@ Common_WealthHQ

Steffan DonnellyTradodaeth Banel Siaradwr Gwadd
Gwneuthurydd theatr, awdur ac actor o ogledd Cymru yw Steffan. Ef yw Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Invertigo (invertigotheatre.co.uk), gan gynhyrchu ysgrifennu newydd ac ailddychmygu clasuron yn y Gymraeg, y Saesneg ac yn ddwyieithog ar draws y DU ac yn rhyngwladol (India a Japan). Fel actor, mae wedi gweithio ar sgrîn ac mewn theatrau gan gynnwys Glôb Shakespeare, Theatr Clwyd a Chanolfan y Barbican. Mae ei ddramâu, My Body Welsh ac My People wedi’u cyhoeddi gan Bloomsbury Methuen Drama. Ymhlith ei brosiectau ar hyn o bryd ceir prosiect cymunedol ar Ben Llŷn, drama newydd i Gwmni’r Frân Wen ac actio mewn ffilm sydd ar y gweill. Mae Steffan yn aelod o Dasglu Gweithwyr Llawrydd Cymru a Chyngor Creadigol Glôb Shakespeare. Mae hefyd yn un o ymddiriedolwyr Cyswllt Celf ac yn Gydweithiwr Celfyddydol gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.
@steff_donnelly

Alun SaundersCadeirydd sesiwn panel
Alun yw Awdur Preswyl a chyd-sefydlwr cwmni Neontopia, gyda’u Cyfarwyddwr Artistig, Mared Swain. Ennillodd Alun wobr Dramodydd Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru 2016 am ei ddrama ddwyieithog, A Good Clean Heart, a mae hefyd wedi datblygu gwaith gyda Theatr Clwyd, Theatr Genedlaethol Cymru, The Other Room, Sherman Theatre a Theatr na n’Og. Cafodd drama fer Alun 6:37 ei chynhyrchu gan Dirty Protest yn y Royal Court, Gwyl Latitude a gwyl Dirty, Gifted & Welsh gan National Theatre Wales. Roedd Alun yn aelod o dîm sgwennu Gwaith/Cartref a gynhyrchwyd gan Fiction Factory i S4C, a mae e nawr yn Awdur ar gyfres hir BBC Cymru Pobol y Cwm, eto i S4C. Cynhyrchwyd Tuck gan Neontopia yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2018, a mae Alun wrthi’n sgwennu drama dairieithog o’r enw Fow gyda Chynhyrchiadau Deaf & Fabulous.
@alunsaunders

@creucymru
#CynhadleddCreuCymru

*Bydd gwylio ar ôl y gynhadledd ar gael i aelodau Creu Cymru yn unig

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.