Mae Hafren yn edrych am Rheolwr Technegol Theatr

Gan ei fod yn gyflogwr cyfle cyfartal, mae Grŵp Colegau NPTC yn annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned am swydd:

Rheolwr Technegol Theatr

I reoli adnoddau technegol y theatr o ddydd i ddydd ac i ddarparu lefelau diogel a darbodus o gymorth i bob un o ddefnyddwyr y cyfleuster i safon gyson uchel.

Cyflog:  Graddfa 6, Pwyntiau 29-31, £24,706-£26,383 y flwyddyn

Oriau Gwaith:  37 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda’r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau)

Contract:  Amser llawn, parhaol

Lleoliad:  Grŵp NPTC (yn Theatr Hafren, Coleg y Drenewydd yn y lle cyntaf)

Cymwysterau:  Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster lefel 6 mewn disgyblaeth berthnasol a/neu brofiad perthnasol cyfatebol.  Mae profiad theatr technegol aml-sgil perthnasol mewn lleoliad proffesiynol hefyd yn hanfodol.  Dylech hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2.

Dyddiau Cau:  12 canol dydd, Dydd Llun 25 Mawrth 2019

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol

Am ragor o faynlion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk.  Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddyfynnu’r cyfeirnod 250319/TTM/AH.

Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

Swydd ddisgrifiad

Manyleb y person

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.