Llaw / Hand

Pleser o’r mwyaf i Creu Cymru yw cefnogi nifer o weithwyr proffesiynol llawrydd i weithio gya chanolfannau celfyddydau ar draws Cymru.  Cronfa newydd yw Llaw a ddyfeisiwyd gan Creu Cymru gyda phwyslais ar ddatblygu capasiti a chynulleidfaoedd mewn aeold-sefydliadau sydd wedi’u heffeithio arnynt gan bandemig Covid-19.

Mae’r cyfnod recriwtio cyntaf ar gyfer Theatr Sherman a Redhouse Merthyr – a chadwch lygad yma am fwy o gyhoeddiadau!

Mae Theatr Sherman yn chwilio am Ymgynghorydd Sain i weithio ar draws Calon Caerdydd, cyfres o Brofiadau Theatr Sain wedi’u hysbrydoli gan gymunedau amrywiol Caerdydd.

Bydd yr Ymgynghorydd Sain yn ein cefnogi ar draws y meysydd canlynol

Y dyddiadau allweddol:  Bydd y rôl yn dechrau erbyn dydd Iau 1 Hydref gan barhau tan ddechrau mis Rhagfyr. Nid swydd lawn-amser mo hon ac rydym yn rhagweld y bydd y rhan fwyaf o’r ymgynghori’n digwydd yn ystod y rhan gyntaf o’r prosiect.

I wneud cais e-bostiwch yvonne@creucymru.com gyda CV a llythyr i esbonio sut gallwch ein cefnogi drwy’r prosiect newydd a chyffrous hwn. Hefyd, gadewch i ni wybod eich argaeledd ar draws y dyddiadau a nodwyd.

Ffi:  £1,000

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais:  12yp Dydd Gwener 25 Medi

Mae Redhouse Merthyr yn chwhilo am Gynhyrchydd Cynnwys Digidol i gefnogi creu cynnwys difyr ar-lein ar draws ei blatfformau cymdeithasol, gyda ffocws arbennig ar gyrraedd cymunedau ar draws Merthyr.

Gall hyn gynnwys gweithgareddau rhyngweithiol ar-lein fel celfyddydau a chrefftau cerddoriaeth a gweithdai addysg yn ogystal â pherfformiadau comedi a cherddoriaeth byw neu wedi’u recordio ymlaen llaw. Ein nod yw cefnogi a gwella llesiant ein cymuned y mae rhai ohonynt wedi mynd i deimlo’n ynysig yn sgil COVID 19.

Dylai’ch profiad gynnwys:

• Profiad o greu a golygu cynnwys ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein, yn enwedig ar draws Facebook
• Dealltwriaeth dda o gynulleidfaoedd digidol, pa gynnwys fydd yn mynd â’u bryd a thrwy ba sianel y dylid ei gyflwyno iddynt
• Profiad o ddatblygu cynnwys hygyrch a rhyngweithio ar-lein i ddechreuwyr

Ffi:  £1000

Y dyddiadau Allweddol:  Rydyn ni yn chwilio am rywun i ddechrau’n syth.

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais:  12yp Dydd Gwener 25 Medi

I wneud cais e-bostiwch yvonne@creucymru.com gyda CV a llythyr i esbonio sut gallwch ein cefnogi drwy’r ffordd newydd yma o weithio.

Cyhoeddiadau pellach:

Mae Theatrau Sir Gâr yn chwilio am ddylunydd digidol creadigol i weithio gyda’n hadran dechnegol i gynllunio a rhoi ar waith wefan addysgol hawdd ei defnyddio ar gyfer ein ‘Techademi’, academi hyfforddi technegol.

Bydd yn ein cefnogi ar draws y meysydd canlynol:

Dylai’ch profiad gynnwys:

Dyddiadau allweddol:  Rydyn ni’n chwilio am rywun i ddechrau’n syth, gan gwblhau’r prosiect erbyn 16 Hydref.

Ffi:  £1000

I wneud cais e-bostiwch yvonne@creucymru.com gyda CV a llythyr i esbonio sut mae’ch profiad yn cydweddu â’r cyfle hwn.

Dyddiad cau’r cais: Dydd Mercher 30 Medi am 12 hanner dydd

Sefydlad y Glowyr y Coed Duon:  Mae goblygiadau COVID-19 wedi rhoi cyfle i ni yn Sefydliad y Glowyr y Coed Duon i feddwl am ein perthynas â’r gymuned leol gan ailddarganfod sut olwg a allai fod arni. Rydyn ni’n chwilio am ymgynghorydd creadigol llawrydd i’n cefnogi wrth ddatblygu cysyniadau creadigol y gellir eu cyflwyno i ymgysylltu o’r newydd â’n cynulleidfaoedd presennol a chysylltu â’r gymuned ehangach.

Rydyn ni’n feddwl-agored iawn am siâp y prosiect yma ac yn edrych ymlaen at gydweithio ar ganfod y cysyniad creadigol sy’n gweddu orau i anghenion ein cymuned. Ar hyn o bryd, mae a wnelo’r prosiect yn fwy ag ymchwil a chysyniadu na chyflwyno.

Profiad:  

Rydyn ni’n chwilio am artistiaid sydd ag arbenigedd ar draws un o’r meysydd canlynol: celfyddydau cain, celfyddydau gweledol, darlunio, cerflunio neu ddylunio sydd heb fod yn ddigidol.

Profiad o ddatblygu a chyflwyno’n llwyddiannus brosiectau creadigol i grwpiau cymunedol yn sectorau’r celfyddydau, diwylliant neu dreftadaeth.

Profiad o ysgogi pobl i ymgysylltu â’r celfyddydau

Profiad o weithio mewn ardaloedd gwledig a difreintiedig

 Ffi:  £1000

Ceisiadau:  Anfonwch CV a llythyr at yvonne@creucymru.com yn amlinellu sut byddech yn rhywun addas i ymgymryd â’r prosiect yma

Dyddiad cau: dydd Gwener 2 Hydref am 12 hanner dydd

 

Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Abertawe:  Mae Dinas Lloches yn fudiad cenedlaethol sy’n ymrwymedig i feithrin diwylliant o letygarwch a chroeso, yn enwedig i ffoaduriaid sy’n ceisio lloches rhag rhyfel ac erledigaeth. Nod y prosiect Cyfuno yw creu cyfleoedd drwy ddiwylliant ac fe’i hariennir ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru.

Mae Taliesin wedi partneru â Dinas Lloches a Cyfuno ac yn edrych i weithio â hwylusydd i gysylltu grwpiau bach sydd wedi profi bod yn ffoaduriaid neu geiswyr lloches. Drwy’r gweithdai hyn, detholir tair ffilm gan y rheini sy’n cymryd rhan a’u cyflwyno fel rhan o Ŵyl Gwneuthurwyr Newid Cyfuno yn Abertawe. Fe’u cefnogir gan dîm Taliesin a fydd yn cysylltu â chwmnïau dosbarthu ffilmiau i drefnu’r dangosiadau. Cyn pob un o’r ffilmiau dan sylw, byddwn yn dangos ffilm newydd wedi’i gwneud gan Dinas Lloches a’r bobl y mae’n cydweithio â nhw i ddynodi 10 mlwyddiant y fenter yn ninas Abertawe.

Disgrifiad o’r Swydd:

Yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o:

Meini prawf hanfodol -

Meini prawf dymunol –

Ffi:  £1000

Amserlen:  Rydyn ni’n chwilio am rywun i ddechrau’n syth

I wneud cais e-bostiwch yvonne@creucymru.com gyda CV a llythyr i esbonio sut mae’ch profiad a’ch diddordebau yn berthnasol i’r cyfle yma

 Dyddiad cau: dydd Gwener 2 Hydref am 12 hanner dydd

Mae Canolfan Gelfyddydau Chapter yn chwilio am artist-ymarferydd llawrydd ar gyfer comisiwn newydd.

Mae Canolfan Gelfyddydau Chapter yn ailagor ei drysau i’r cyhoedd ym mis Hydref ac mae’r rhaglen newydd yn cynnwys ‘O’r Byd Hwn i’r Byd a Ddaw’, arddangosfa sy’n edrych ar faterion cysylltiedig ag iechyd a llesiant meddwl gan yr artist Mel Brimfield.

Bydd amrywiaeth o weithiau ar ddangos gan gynnwys STAND, gosodwaith mawr sydd wedi’i greu gan fwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl i amlygu pwysigrwydd ‘gwneud’ i’r rheini y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt.

Mae’r arddangosfa yn gyfoethog yn weledol ac yn gysyniadol gan gyffwrdd â materion a fydd yn taro deuddeg gyda chymaint o bobl, yn enwedig yn ystod yr amserau anghyffredin yma. Felly, hoffem wahodd artist-ymarferydd – o unrhyw ffurf ar gelfyddyd gan gynnwys gweledol, perfformio, cerddoriaeth, ysgrifennu, ffilm, dawns – i ddatblygu ymateb creadigol i’r gwaith. Ein gobaith yw y bydd y comisiwn yma’n cynnig ffyrdd eraill o ddod at a dehongli’r arddangosfa gan alluogi’r gynulleidfa i ymgysylltu’n ddyfnach â’r cynnwys.

Bydd y canlyniad(au) yn cael eu rhannu ar-lein drwy ein cyfryngau cymdeithasol, gwefan, chwaraeydd digidol neu ffyrdd eraill i’w hystyried mewn deialog gyda’r ymarferydd. Ein gobaith yw ymgysylltu â’r cynulleidfaoedd hynny sy’n fwy anodd eu cyrraedd ac sydd efallai’n gyndyn o ddychwelyd i’r ganolfan gan roi sylw arbennig i a chwyddo lleisiau creadigol y rheini y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt.

Gallwch gael gwybod mwy am yr arddangosfa ar https://www.chapter.org/cy/whats-on/art/gallery-mel-brimfield-from-this-world-to-that-which-is-to-come/4888

Os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn gwneud cais a hoffech gael gwybod mwy am yr arddangosfa neu ofyn cwestiynau am y broses gwneud cais e-bostiwch yvonne@creucymru.com

Ffurflen cais:

Ffurflen cais – comisiwn Chapter yn partneriaeth a Creu Cymru

Danfonwch y ffurflen cais at yvonne@creucymru.com

Amserlen:  Rydyn ni’n edrych i rannu’r ymateb creadigol, ar ba ffurf bynnag y bo, yn ystod wythnos olaf yr arddangosfa sy’n dechrau 23 Tachwedd 2020.

Ffi: £1000

Profiad:  Rydyn ni’n chwilio am artistiaid Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru ar unrhyw adeg o’u gyrfaoedd ac sydd ar dân dros y celfyddydau ac iechyd.

Dyddiad cau:  Canol nos, nos Lun 19 Hydref