Cenhadaeth

Cryfhau’r celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Gweledigaeth

Bod yn rhwydwaith bywiog a blaenllaw o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau perfformio ar draws Cymru. Bydd y rhwydwaith yma’n datblygu ac yn hyrwyddo ymhellach werth a chydnabyddiaeth o bwysigrwydd y celfyddydau i gymunedau drwy gysylltu pobl, hyrwyddo syniadau, hybu arweinyddiaeth a thrwy ddatblygu aelodaeth amrywiol ac ymgysylltiedig.

Ein Blaenoriaethau

Manylir isod ar ein blaenoriaethau trosfwaol ar gyfer y cyfnod cynllunio presennol fel a ddisgrifir o dan ein baneri gweithredu Hyrwyddo, Cysylltu ac Esblygu. 

Hyrwyddo

Ein nod yw cyfleu gwerth y celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Rydyn ni’n adnabod y prif faterion sy’n effeithio ar ein haelodau gan osod yr agenda i fynd â’r materion hyn rhagddynt, yn annibynnol yn ogystal â thrwy weithredu ar y cyd â chynghreiriaid strategol. Rydyn ni’n cynrychioli gwerth ein haelodau ac yn hyrwyddo’r gwerth y maent yn ei gyfrannu i lesiant cymunedau a hunaniaeth ddiwylliannol.

Cysylltu

Rydyn ni’n cysylltu gwneuthurwyr a chyflwynwyr perfformiadau i greu cyd-ddealltwriaeth, effaith dorfol a chanlyniadau cydfuddiol sy’n cefnogi ac yn ymestyn cyflwyniad a symudedd gweithgarwch ym maes y celfyddydau perfformio.

Esblygu

Rydyn ni’n datblygu cynlluniau i gyfoethogi sgiliau a phrofiad y gweithlu presennol a galluogi’r rheini sy’n newydd i’r sector i adnabod llwybrau i’r diwydiant. Anelwn at wella cydraddoldeb ac amrywiaeth y sector i sicrhau datblygu ystod eang a chynrychioladol o gynhyrchwyr cynnwys a chynhyrchu gwaith sy’n berthnasol i gynulleidfaoedd newydd ac amrywiol.

Cadwch lygad am ein gwefan sbiffi-dŵ newydd sy’n cael ei lansio’n fuan!

Diogelu Data

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau o dan y rheoliad diogelu data cyffredinol o ddifrif.  Gallwch weld ein hysbysiad preifatrwydd isod.

Privacy notice