Covid-19

Ers dechrau argyfwng Covid-19, rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’n haelodau a’r sector ehangach i gefnogi, eirioli a darparu cyngor a gwasanaethau yn ogystal â  chadw ein haelodau ar y blaen ynglŷn â datblygiadau ar lefel genedlaethol a’r DU.

Ceir crynodeb o’r hyn rydyn ni wedi’i wneud isod, ynghyd â rhestr o adnoddau allanol mewn cysylltiad â chanllawiau a chymorth.

Cyfarfodydd
Rydyn ni wedi cynnal sawl cyfarfod gyda’n haelodau.  Bu’r rhain yn cynnwys dau gyfarfod i’r aelodaeth gyfan ac wedyn rhai wedi’u rhannu’n grwpiau llywodraethu (y rheini a reolir gan ymddiriedolaethau, prifysgolon ac awdurdodau lleol).  Ymunodd Amanda Loosemore o CCC â ni yn yr ail gyfarfod i’r holl aelodau.

Mae gan bob grŵp  faterion penodol i’w codi ond mae’r themâu cyffredinol yn aros yr un fath.  O’r cyfarfodydd hyn rydyn ni wedi paratoi cynllun i geisio helpu’r aelodaeth a’r sector ehangach wrth symud ymlaen.

Buon ni hefyd yn cynnal cyfarfod i Gynhyrchwyr / Cyflwynwyr a fynychwyd gan 98 o bobl yn cynrychioli theatrau (gan gynnwys rhai nad oeddent yn aelod-theatrau), gweithwyr llawrydd, graddedigion, cwmnïau perfformio, actorion a chynhyrchwyr.  Roedd y cyfarfod yn agored i unrhyw un sy’n creu ac  yn cyflwyno gwaith yng Nghymru a buon ni’n edrych ar sut y gallen ni gydweithio ac ail-ddychmygu pa fath o waith y gellid ei gyflwyno ar ein llwyfannau yn y dyfodol.  Er mwyn cyfrannu ffi i ganiatáu i weithwyr llawrydd fynychu’r cyfarfod, gofynnwyd i sawl cwmni gyfrannu hyd at £200 i ariannu lleoedd. Bu Canolfan Mileniwm Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr na nÓg, National Theatre Wales, Cadeirydd Creu Cymru Geoff Cripps, yn ogystal â ni’n hunain, i gyd yn cyfrannu gan roi cyfle i fwy o weithwyr llawrydd gymryd rhan.

Gweithgorau
Rydyn ni wedi gwahodd cynrychiolwyr o’n haelodaeth i ymuno â phedwar gweithgor rydyn ni’n eu creu i edrych ar bob maes allweddol a drafodwyd yn y cyfarfodydd aelodau ac a fydd yn ein helpu i symud ymlaen. Buon ni’n annog cynrychiolaeth o bob lefel yn eu sefydliadau, pwy bynnag sydd fwyaf addas yn eu tyb nhw.

Gwelir dadansoddiad o’r grwpiau a’r aelodau isod. Byddwn yn ychwanegu nodiadau ac adnoddau o’r grwpiau at y dudalen yma a byddant hefyd yn cael eu e-bostio at yr aelodau.

Logisteg ailagor (blaen tŷ a’r tu ôl i’r llwyfan)
Amcanion:
Cynnwys staff gweithredu o aelod-ganolfannau.  (Un nod yw creu cynllun glasbrint y gall canolfannau ei ddefnyddio i helpu iddynt gynllunio
Defnyddio’r hyn sydd wedi’i ddysgu y tu allan i Gymru a’r DU i ddylanwadu ar sut gallen ni weithio yn y dyfodol

Aeoldau:
Andrew Roberts, Theatr Clwyd
Sara Clutton, Hafren
Rhian Wyn Evans, Theatrau Sir Gâr
Tracey Bishop, Coleg Brehnhinol Cerdd a Drama Cymru
Francis Drake, Theatr y Bwrdeistref
Nick Bache, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Lisa Cascarini, Theatr Brycheiniog
Ioan Wynne, Theatr Brycheiniog
Rhian Dafydd, Theatr Felinfach
Sharon Roberts, Pontio
Gwion Llwyd, Pontio

Cynllunio Artistig
Diben:   Cydweithio ar gynllunio i’r dyfodol fel y gallwn fod yn y cyflwr gorau posibl pryd bydd hynny’n digwydd.
Amcanion:
Adnabod meysydd ar gyfer cydweithredu yn ystod y cyfnod cloi ac unwaith i theatrau ailagor

Defnyddio’r hyn sydd wedi’i ddysgu y tu allan i Gymru a’r DU i ddylanwadu ar sut gallen ni weithio yn y dyfodol
Trafod sut i symud ymlaen gyda dyddiadau cynllunio a pha waith y gellid ei raglennu ar ein llwyfannau
Trafod beth sy’n teithio ar gyfer 2021
Beth fydd yn hanfodol i’w gyfleu (os oes unrhyw newidiadau) i gwmnïau teithio fel ein bod yn unedig yng Nghymru
Cefnogi cydweithwyr yn y sector yn ystod yr amser yma, lle y gallwn ysbrydoli ein gilydd a hefyd gefnogi ein gilydd os a phan fydd angen

Aelodau:
William James, Theatr Clwyd
Nick Stevenson, Theatr Clwyd
Paul Kaynes, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
Sharon Casey, Theatrau Sir Gâr
Linda Norman, Theatrau Sir Gâr
Emma Evans, Canolfan Mileniwm Cymru
Louise Amery, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Dave Baxter, Theatr y Bwrdeistref
Angela Gould, Theatrau RCT
David Wilson, Theatr Brycheiniog
Emma Joyce, Venue Cymru
Dwynwen Lloyd Llywelyn, Theatr Felinfach
Osian Gwynn, Pontio
Shari Llewelyn, Pontio
Anna Hainsworth, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Ymgyrchu / Eirioli / Marchnata
Diben:  Cydweithio ar ymgyrchoedd i hyrwyddo’r sector gyda phwyslais ar gynulleidfaoedd
Cadeirydd:  Liam Evans-Ford, Theatr Clwyd

Aelodau:
Liam Evans-Ford, Theatr Clwyd
Del Thomas, Hafren
Sharon Preston-Hibbitt, Hafren
Kate Boucher, Theatrau Sir Gâr
Paul Kaynes, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
Ceri Puckett, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Di Budge, Celfyddydau SPAN
Richard Jones, Venue Cymru
Louise Amery, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Lynsey Wheeler, Theatr y Bwrdeistref
David Wilson, Theatr Brycheiniog
Rhian Dafydd, Theatr Felinfach
Dwynwen Lloyd Llywelyn, Theatr Felinfach
Zoe Philpott, Canolfan Mileniwm Cymru
Hannah Dobson, Pontio
Julia Barry, Sherman Theatre
Steven Morris, Canolfan Mileniwm Cymru
Liz Baird, Canolfan Mileniwm Cymru

Cyfranogi ac ymgysylltu
Diben:  Cydweithredu a dysgu gan gydweithwyr o ran sut i redeg gweithgarwch cyfranogol yn ystod y cyfnod cloi ac yn ddiogel unwaith i ni ailagor

Aelodau:
Gwennan Mair Jones, Theatr Clwyd
Melanie Pettit, Hafren
Gemma Hicks, Canolfan Mileniwm Cymru
Kathryn Lambert, Celfyddydau SPAN
Samantha O’Rourke, Venue Cymru
Lowri Biddon, Theatr Felinfach
Sioned Thomas, Theatr Felinfach
Mared Elliw Huws, Pontio

Sgwrs gyda Phil George a Nick Capaldi o Gyngor Celfyddydau Cymru
Mi wnaethon ni recordio sesiwn holi ac ateb gyda Phil George a Nick Capaldi o Gyngor Celfyddydau Cymru.  Roddwyd cwestiynau gerbron gan yr aelodau.  Gellir gweld y fideo yma:
https://www.youtube.com/watch?v=rzqoca-YeSE

Dolenni Cyfryngau
https://www.walesartsreview.org/welsh-theatres-lead-the-way-in-community-support/

https://www.itv.com/news/wales/2020-06-19/will-theatres-and-music-venues-be-able-to-reopen-with-social-distancing/

https://www.theatrejam.uk/state-of-play-louise-miles-payne

https://wearecardiff.co.uk/2020/06/02/letters-from-cardiff-in-lockdown-louise-miles-payne/

Adnoddau Covid-19 Defnyddiol
Iechyd a Diogelwch:  https://www.ncvo.org.uk/practical-support/information
Asesiadau risg ar gyfer canolfannau teithio gwledig:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/18pVxV05MwkyVqwr-oiB1s2OGmeShCZxP-b-rHJuCfQY/edit#gid=0

Eiriolaeth:
Pecyn Cymorth Eiriolaeth Gweithgor y Celfyddydau:  https://www.ticketsolve.com/files/9615/9075/4982/Arts_Advocacy_Toolkit_UK_Whitepaper.pdf
https://www.culturecentral.co.uk/wmcru/
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Senedd Cymru:  Effaith Covid-19 ar sector y celfyddydau:  https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld13215/cr-ld13215%20-w.pdf

Cynlluniau ailagor / adfer
Llywodraeth Cymru:  https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol?_ga=2.82032662.1474590785.1595243764-1959927811.1514539352
Ailagor Canolfannau Celfyddydau – canllawiau a baratowyd gan Ymgynghoriaeth Diogelwch Digwyddidau Slua i ganolfannau yn Iwerddon:  https://www.theatreforum.ie/assets/uploads/Re-opening-Arts-Centres_Doc-v.1.1.pdf
Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon:  https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-recovery-plan
UK Theatre:  https://uktheatre.org/theatre-industry/coronavirus-covid-19-government-guidance-library/
Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon:  https://www.gov.uk/government/collections/guidance-for-dcms-sectors-in-relation-to-coronavirus-covid-19

Cynulleidfaoedd:
Arolwg Indigo ‘After the Interval’:  https://www.indigo-ltd.com/covid-19-after-the-interval-national-audience-survey
Canlyniadau Rhan 2:  https://mcusercontent.com/8fa6f8f29247a60af893a553e/files/c9d73007-76d9-43c2-a172-c12b17295704/Act_2_Report_wave_1_results_.pdf?mc_cid=f903b4e56a&mc_eid=e975554e2a
Canfyddiadau gan gynulledfaoedd yn Seland Newydd:  https://mhminsight.com/articles/f8a2c8/bring-the-joy-re-opening-lessons-from-new-zealand-10844

Cyngor:
UK Theatre:  https://uktheatre.org/theatre-industry/coronavirus-covid-19-government-guidance-library/
Llywodraeth Cymru:  https://llyw.cymru/coronafeirws
Iechyd Cyhoeddus Cymru:  https://icc.gig.cymru/
Cyngor ar Coronafeirws gan Creative Scotland:  https://www.creativescotland.com/what-we-do/latest-news/archive/2020/02/coronavirus-advice
Sefydliad Iechyd y Byd:  https://www.who.int/