Dawns Draws Cymru

Mewn partneriaeth â’r Fforwm Teithio Gwledig Cenedlaethol (FfTGC), mae prosiect Creu Cymru – Dawns Draws Cymru – a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn cyflwyno perfformiadau dawnsio mewn canolfannau ar hyd a lled Cymru yn 2019-2020, gan greu cyfle i bobl gael blas ar brofiad y ddawns yn eu theatr lleol.

Dyma beth sydd ar y gweill gennym ar gyfer 2020:

The Little Prince – Luca Silvestrini’s Protein Dance

The Little Prince - Lucas Silvestrinis Protein Dance

Croeso i stori anhygoel ‘The Little Prince’, a adroddir gan beilot ,y mae ei awyren wedi syrthio yn yr anialwch.  Dilynwch stori’r Tywysog bach sy’n gadael ei gartref ar asteroid bach i grwydro ar hyd y bydysawd, gan ddod wyneb yn wyneb â byd annealladwy’r oedolion!  Wrth gyrraedd y Ddaear dyma’r Tywysog Bach yn cael ei groesawu gan neidr ryfeddol a chadno doeth cyn cwrdd â’r peilot unig.  Gyda’i gilydd maent yn darganfod gogoniant cyfeillgarwch a chymhlethdod cariad.  Wedi’i seilio ar chwedl fyd-enwog Antoine de Saint-Exupéry, mae’r Tywysog Bach yn cyflwyno cyfuniad arobryn Protein o ddawnsio, hiwmor a’r gair llafar.

Addas i blant hen ac ifanc.

4 Chwefror 2020  Theatr y Glowyr, Rhydaman     https://www.theatrausirgar.co.uk/index.php/en/shows/the-little-prince

The Storm gan James Wilton Dance

The Storm - James Wilton Dance

Mae James Wilton Dance, un o’r cwmnïau dawnsio Ewropeaidd y mae galw cyson amdanynt, yn cyflwyno ‘The Storm’:  chwyrlwynt athletig o sioe lle mae acrobateg, bregddawnsio, crefft ymladd a gwaith cyffwrdd yn cyfuno fel y mellt mewn arddangosfa ddawnsio a fydd yn chwythu ymennydd y gynulleidfa dros y gorwel.  Daw saith o ddawnswyr, trac sain electro-roc taranllyd a gyfansoddwyd i’r cynhyrchiad gan Amarok a miloedd o ddarnau o bapur ynghyd i greu gwaith a fydd yn eich syfrdanu â’i egni mabolgampol gan eich cynhyrfu’n emosiynol mewn modd na all geiriau mo’i ddisgrifio.  A ddewch chi o hyd i heddwch yn y storm yma?   Oes modd ichi gyrraedd llygad y ddrycin?  A fydd yn chwythu ei phlwc?

25 Mawrth 2020 Y Neuadd Les, Ystradgynlais

27 Mawrth 2020 Canolfan Ucheldre, Caergybi     https://www.ucheldre.org/dance.htm

28 Mawrth 2020 Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Venus gan Dan Watson

Venus - Dan Watson

Pan oedd yn blentyn fe gollodd Dan gystadleuaeth ddawnsio mewn gwersyll wyliau Brydeinig, a hynny’n bennaf am iddo gamddeall yn llwyr beth yn union yw dawnsio cystadleuol.  Ac yn waeth byth, ni chwaraewyd ei hoff gân sef Venus gan Bananarama.  Yn y perfformiad hwn cyflwynir y fersiwn o’r diwrnod hwnnw y buasai Dan wedi hoffi ei byw, ynghyd â’r ddawns y buasai wedi’i pherfformio petai wedi bod yn ddoethach  ac yn ddewrach – petai wedi cael ei foment ‘Little Miss Sunshine’.

Mae Venus yn gyfuniad o ddawnsio cyfoes, naratif cyffesol a chomedi, lle gwahoddir aelodau o’r gynulleidfa i gymryd rolau’r beirniaid, y cystadleuwyr eraill a’u perthnasau cefnogol brwd yn ystod y gystadleuaeth.

17 Ebrill 2020 Canolfan Ucheldre, Caergybi      https://www.ucheldre.org/dance.htm

30 Ebrill 2020 Theatr y Parc a’r Dâr     https://rct-theatres.co.uk/event/venus-dan-watson

Juliet & Romeo gan Lost Dog

Juliet & Romeo - Lost Dog

Gyda’i gydweddiad o ddawnsio, theatr a chomedi mae deuawd ‘Lost Dog’ yn datgelu gwir hanes Romeo a Juliet.  Fel y digwyddodd hi, nid marw drwy gamddealltwriaeth drychinebus fu eu diwedd, eithr tyfu lan a byw’n ddedwydd byth wedyn.  Wel, byw o leiaf.

A hwythau’n bellach yn nesáu at 40 oed, mae o leiaf un ohonynt yn dioddef argyfwng canol oes; teimlant fod yr arddegwyr a oeddent gynt yn eu gwawdio’n barhaus, ac mae’r yrwybyddiaeth eu bod yn hysbyseb fyw dros serch rhamantaidd yn pwyso’n drwm arnynt.  Dyma nhw’n penderfynu wynebu eu brwydrau presennol felly drwy drefnu perfformiad – amdanynt eu hunain.  Mae eu therapydd o’r farn mai syniad ofnadwy yw hyn.

Cyfarwyddir Juliet a Romeo gan Ben Duke, a enwebwyd ar gyfer Gwobr Olivier.  Mae’n gosod ein hobsesiwn diwylliannol ag ieuenctid a’n holl broblemau ni ynghylch byw yn hir dan y chwyddwydr.

30 Ebrill Neuadd Dwyfor, Pwllheli

2 Mai 2020 Canolfan Ucheldre, Caergybi     https://www.ucheldre.org/dance.htm

Mae Creu Cymru yn gweithio gyda’r Fforwm Teithio Gwledig Cenedlaethol (FfTGC) ar brosiect i alluogi chwe theatr yng Nghymru sy’n rhaglennu ychydig o ddawnsio neu dim dawnsio o gwbl ar hyn o bryd, ond sydd wedi datgan uchelgais i ymgysylltu a datblygu cynulleidfaoedd lleol ar gyfer dawns, er mwyn cyflwyno gwaith o Raglen Ddawns y FfTGC.

Mae’r Rhaglen Ddawns yn cynnwys wyth o ddarnau cyfredol o ddawns gan artistiaid a chwmnïau sefydledig sydd wedi cael eu hailgoreograffu ar gyfer cyflwyniad ar raddfa fechan.   Mae’r Rhaglen Ddawns yn cael ei churadu gan NRTF, China Plate a The Place.

Mae prosiect yn cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru a bydd yn ymestyn rhwng mis Hydref 2018 tan fis Tachwedd 2019, gyda gwaith yn cael ei gyflwyno yng Ngwanwyn 2019 a Hydref 2019.  Bydd y theatrau sy’n cymryd rhan, wedi’u lleoli mewn ardaloedd gwledig neu drefi bychain, a byddan nhw’n gallu dewis dau ddarn dawns o’r rhaglen am bris gostyngedig.  Byddan nhw hefyd yn derbyn cefnogaeth farchnata ac allgymorth, a byddan nhw yn gweithio ar y cyd gyda theatrau eraill yn y cynllun er mwyn rhannu syniadau a strategaethau, dulliau marchnata a gwerthuso.

Y theatrau sy’n cyfrannu yw Theatr Colwyn, Canolfan Ucheldre Caergybi, Neuadd Dwyfor Pwllheli, Theatr y Parc a’r Dâr Treorci, y Welfare Ystradgynlais a’r Miners Glanaman.

Mewn maes ar wahân, ac nid yw’n rhan o brosiect Creu Cymru, mae cyfleoedd ar gyfer artistiaid dawns yng Nghymru i ddatblygu eu gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd gwledig a neuaddau pentrefi drwy gomisiynu cynlluniau i gefnogi gwaith newydd a gwaith cyfredol.

Cynyrchiadau blaenorol yn y rhaglen hon:

Leviathan gan James Wilton Dance

Mae ‘LEVIATHAN’ yn dilyn hanes Ahab, capten llong sy’n benderfynol o ddal y morfil mawr gwyn:  Moby Dick, creadur mor enfawr a pheryglus â’r môr ei hun, ond sydd serch hynny’n ddigynnwrf ac yn brydferth y tu hwnt i’r dychymyg.  Caiff criw llong Ahab eu swyno gan garisma gwallgof eu capten i’w ddilyn yn ddall ar ei fentr sy’n arwain yn anochel at dranc.

Ail-ddychmygir nofel arloesol Herman Melville, ‘Moby Dick’, gan y coreograffydd arobryn James Wilton.

(Y Neuadd Les a Neuadd Dwyfor)

Louder Is Not Always Clearer gan Jonny Cotsen/Mr & Mrs Clark

Mae ‘Louder Is Not Always Clearer’ yn adrodd stori am ddiffyg cysylltiad ag eraill, am fod yn wahanol, a’r dyhead taer am gael perthyn.  Trwy’r perfformiad gwefreiddiol, nwydus hwn mae Jonny yn rhannu ei brofiad â chi, gan egluro sut mae’n llywio ei hynt trwy fywyd fel dyn byddar ym myd y rhai sy’n clywed.  Sioe onest a digrif.

(Theatr y Parc a’r Dâr)

Hansel and Gretel gan Uchenna Dance 

Dehonglir y chwedl glasurol trwy gyfrwng y ddawns.

Mae ein harwyr dewr ar goll mewn dinas fawr, wedi’u gorlethu gan bopeth y maent yn ei weld, ei glywed, ei arogleuo.  Rhaid i’r ddau ddewr ymdrechu gyda’i giydd i fod yn gyfrwysach na’r holl oedolion o’u cwmpas a brwydro eu ffordd yn ôl yw teulu, mewn sioe lle mai’r plant yw’r sêr!

Mae Vicki Igbokwe (The Head Wrap Diaries) yn dehongli’r hen stori dra hoff hon yn null unigryw Uchenna Dance, gan gydblethu arddulliau dawnsio House, Waacking a Vogue, ynghyd â thraddodiadau Affricanaidd a Dawnsio Cyfoes.

(Theatr y Glowyr Rhydaman)