Pecyn Hyfforddi Creu Cymru

Gofynnwn i chi ymroi i’r hyfforddiant gan fynychu’r holl sesiynau rydych yn cofrestru ar eu cyfer. Cofiwch y dylai’ch agwedd at hyfforddiant ar-lein fod yr un fath â phe baech yn mynychu hyfforddiant wyneb yn wyneb (dim byd i dynnu’ch sylw, a phob ffôn wedi’i ddistewi ac yn y blaen).

Mae Creu Cymru yn cydnabod gyda diolch gyllid gan CCC i’n galluogi i roi cymorth sylweddol i’r digwyddiadau hyfforddi hyn.

Ychwanegir mwy o gyrsiau at yr amserlen unwaith iddynt gael eu cadarnhau. Os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn archebu lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, cysylltwch ag Yvonne O’Donovan ar yvonne@creucymru.com

Rheoli Covid-19 yn Ddiogel

Hwylusydd y Cwrs – UK Theatre
Dyddiad – 18 Chwefror neu 11 Mawrth neu 25 Mawrth 1.30 – 4.30yp – mae 18 Chwefror a 11 Mawrth wedi llenwi nawr, dim on 25 Mawrth sydd ar gael

Cynnwys – Dylid ystyried cydymffurfio â rheolau COVID-19 fel cyfrifoldeb pawb yn y gweithle. Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu i roi i gynrychiolwyr ddealltwriaeth o gyfrifoldebau iechyd a diogelwch COVID-19. Bydd yn eich helpu i reoli a monitro risg er mwyn gwella iechyd a diogelwch yn y gwaith gan helpu i reoli’r perygl newydd yma yn y gweithle. Mae’r cwrs yn cynnwys

Canllawiau’r llywodraeth ac arferion gorau’r diwydiant

Anelir y cwrs at – Unrhyw un y gall fod gofyn iddo reoli COVID-19 fel rhan o’i gyfrifoldebau iechyd a diogelwch. Yn y gorffennol mae’r mynychwyr wedi dod o bob rhan o’r theatr gan gynnwys cynhyrchwyr a staff technegol a rheoli cyffredinol

Cost – Am ddim i aelodau Creu Cymru. £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau
Nifer y cyfranogwyr: 15 (9 fan leiaf)

Cymorth Cyntaf Iechyd MeddwlMae pob lle wedi’i archebu – rhestr wrth gefn wedi’i hagor

Hwylusydd y Cwrs - Creative Freedom – 9yb – 5yp - Rhaid i chi fod yn gallu mynychu’r ddau ddiwrnod

Dyddiad – dydd Llun 15 a dydd Mawrth 16 Chwefror 2021

Cynnwys – Cwrs hyfforddi yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl sy’n dysgu pobl sut i adnabod, deall a helpu rhywun a all fod yn delio â phroblem iechyd meddwl.

Fydd y cwrs ddim yn eich dysgu sut i fod yn therapydd ond bydd yn eich dysgu i wrando, rhoi sicrwydd ac ymateb, hyd yn oed mewn argyfwng – ac o bosib, atal argyfwng rhag digwydd.

Fformat

Pethau i fynd i ffwrdd â chi

Bydd pawb sy’n dilyn y cwrs yn derbyn:

Cwrs wedi’i anelu at – staff sydd â chyfrifoldeb rheoli
Cost – £25  i dalu am ddeunyddiau’r cwrs a anfonir yn y post
Nifer y cyfranogwyr – 16

Rhagfarn DdiarwybodMae pob lle wedi’i archebu – rhestr wrth gefn wedi’i hagor

Mor boblogaidd oedd y sesiwn hyfforddi yma nes ein bod wedi llwyddo i drefnu dyddiad arall: dydd Mawrth 1 Mehefin, 1- 4.30yp

Hwylusydd y Cwrs – Diverse Cymru
Dyddiad – dydd Mercher 3 Chwefror 2021, 9:30yb – 1yp (gyda dau doriad byr)

Cynnwys – Deall beth yw rhagfarn ddiarwybod a sut mae’n effeithio ar gyflogaeth, arferion y gweithle a chyflwyno gwasanaethau.

Erbyn diwedd y sesiwn hon, bydd cyfranogwyr yn:

Cwrs wedi’i anelu at: – yn agored i bawb ond yn arbennig o bwysig i uwch-reolwyr a/neu bobl sydd â chyfrifoldeb am reoli llinell a recriwtio.
Cost – Am ddim i aelodau Creu Cymru, £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau
Nifer y cyfranogwyr – 16

Llwyddo gyda Ffrydio Byw (i ddechreuwyr)

Hwylusydd y cwrs – Rebel Creative
Dyddiad – Dydd Mawrth 23 Chwefror, 3 – 4.30yp

Cynnwys – Mewn byd lle mae fideo byw’n dod yn fwyfwy poblogaidd, gall hyd yn oed cychwyn arni fod yn dipyn o gamp. Dewch i glywed Mr A Singh, crëwr cynnwys a llysgennad Trydar Byw arobryn y mae ei ddarllediadau byw wedi’u gwylio dros 20 miliwn o weithiau. Dysgwch am yr holl wahanol lwyfannau ffrydio byw sydd allan fan’na a pha rai y dylech chi fod arnyn nhw. Dyma gyfle i gael cyngor a dysgu castiau ynghyd â derbyn canllawiau ymarferol ar ffrydio byw, o’r offer i’w ddefnyddio, i ddadansoddi’r jargon, i gyflwyno a hyrwyddo.

1.5 awr yw hyd y sesiwn fan bellaf. Mae hyn yn cynnwys sesiwn gyflwyno, holi ac ateb a chloi.

Anelir y cwrs at – y rheini sydd â diddordeb mewn deall ffrydio byw, y gwahanol lwyfannau a sut gallwch chi ddechrau manteisio arno.
Cost – Am ddim i aelodau Creu Cymru, £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau
Nifer y cyfranogwyr – 30

Sut if Ffrydio’n Fyw fel y Boi (Canolradd)

Hwylusydd y cwrs – Rebel Creative
Dyddiad – Dydd Mercher 24 Chwefror, 3 – 4.30yp

Disgrifiad – Wrth i ni ddysgu sut i lywio ein ffordd drwy fyd y ffrydio byw, gadewch i ni edrych ar beth gallwn ei wneud i dyfu. Byddwn yn edrych ar ffyrdd ymarferol o dyfu’ch ffrydio byw a chadw pobl yn eich darllediadau, o gyflwyniadau, ailosod, ‘testunau siarad sy’n tynnu sylw’ a mwy.

1.5 awr yw hyd y sesiwn fan bellaf. Mae hyn yn cynnwys sesiwn gyflwyno, holi ac ateb a chloi.

Anelir y cwrs at – y rheini sydd â diddordeb mewn datblygu ymhellach eu gwybodaeth am ffrydio byw, eu profiad ohono ac mewn edrych ar strategaeth i gynyddu eu cynulleidfa.
Cost – Am ddim i aelodau Creu Cymru, £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau
Nifer y Cyfranogwyr – 30

‎Live Streaming‎

Hwylusydd y cwrs – Gill Davies, GDP Cyf
Dyddiad – 30 Mawrth 1.30 – 3yp

CynnwysMae llawer o’r profiadau y bydden ni’n arfer eu mwynhau yn y cnawd – cyngherddau, perfformiadau, gwyliau ffilm, lansiadau llyfrau a chynadleddau, i enwi ond ychydig – wedi symud at ffrydio byw. Mae ffrydio’n cynnig cyfleoedd rhagorol i gysylltu â chynulleidfaoedd tra bydd cyfyngiadau Covid-19 yn ein hatal rhag ymgynnull go iawn. Bydd y sesiwn yma’n edrych ar yr ystod o ddewisiadau sydd ar gael ar gyfer digwyddiadau ffrydio byw gan gymharu a chyferbynnu datrysiadau ffrydio byw ar y bwrdd gwaith.

Anelir y cwrs atSefydliadau celfyddydol sydd â diddordeb mewn edrych ar sut i ddefnyddio datrysiadau digidol i gynyddu’r gynulleidfa y gallant ei chyrraedd.
Cost – Am ddim i aelodau Creu Cymru, £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau
Nifer y Cyfranogwyr – 30

Ailymgysylltu â’ch Cynulleidfaoedd

Dyddiad ac amser:  Dydd Mawrth, 2 Mawrth, 10.00yb – 12.00yp

Beth sy dan sylw?  Cymerwch ychydig amser i adolygu’r sefyllfa o ran ymgysylltu â’ch cynulleidfaoedd. Gyda phwy ydych chi wedi bod yn cysylltu yn ystod y cyfnod clo? Pwy sydd wedi llithro drwy’r rhwyd? Pa gynulleidfaoedd newydd yr hoffech chi ymgysylltu â nhw? Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ystyried sut rydych chi’n ymgysylltu â’ch cynulleidfaoedd ac i adnabod ffyrdd newydd o feithrin perthynas â nhw.

Sut byddwch chi’n elwa?

I bwy mae’r sesiwn?  Bwriedir y sesiwn yma i’r rheini sydd â ffocws ar ymgysylltu â chynulleidfaoedd, boed drwy eu gwefan, marchnata drwy e-bost, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a dulliau cyfathrebu eraill.

Cost – Am ddim i aelodau Creu Cymru, £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau
Nifer y Cyfranogwyr – i’w cadarnhau

I’w chyflwyno gan Christina Lister
Bywgraffiad:  Hwylusydd ac ymgynghorydd marchnata a datblygu cynulleidfaoedd yw Christina sy’n gweithio gyda sefydliadau treftadaeth a diwylliannol a chanddi 18 mlynedd o brofiad yn llawrydd ac mewn swyddi asiantaeth a mewnol.
Mae Christina yn grymuso sefydliadau i ddatblygu a rhoi dulliau marchnata ar waith sy’n cysylltu â chynulleidfaoedd yn bwrpasol ac yn effeithiol drwy gyflwyno hyfforddiant, hwyluso gweithdai a datblygu strategaeth.
Mae ei phrofiad yn rhychwantu sefydliadau mawr fel Grŵp yr Amgueddfa Wyddoniaeth, Sinemâu Empire ac Amgueddfa Llundain; sefydliadau sy’n datblygu a rhoi cymorth i’r sector fel Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol, SHARE Museums East a’r AMA; a sefydliadau annibynnol a llai gan gynnwys Tŷ Jane Austen, Canolfan Gelfyddydau Stratford Circus, Amgueddfa Caergrawnt, Y Llyfrgell Americanaidd, Babylon Arts, Ymddiriedolaeth Eglwysi Hanesyddol Norwich a Chwmni Dawns Ensemble.
Christina Lister

Gwneud y Gorau o’ch Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad ac amser:   Dydd Mawrth, 9 Mawrth, 10.00yb – 12.00yp

Beth sydd dan sylw?  Ystyried beth yw’r llwyfannau cywir i chi a’ch sefydliad. Gyda ffocws ar Twitter, Facebook ac Instagram.
Sut rydych chi’n mynd ati i greu stori afaelgar i’ch sefydliad? Yn y sesiwn yma byddwn yn edrych ar hanfodion defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, y cywair a sut i ddatblygu cynnwys gwych. Byddwn yn edrych ar hysbysebu y telir amdano a hysbysebu organig a dadansoddeg y cyfryngau cymdeithasol.

Sut byddwch chi’n elwa?  Trosolwg o bwrpas gwahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a sut orau y gallwch ddefnyddio pob un i gyrraedd eich nodau.
Dealltwriaeth o’r egwyddorion o ran cywair a datblygu cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol.
Cyflwyniad i hysbysebu y telir amdano ar y cyfryngau cymdeithasol.
Trosolwg o ddadansoddeg y cyfryngau cymdeithasol a sut y gall eich helpu i fesur perfformiad a dylanwadu ar weithgarwch yn y dyfodol.

I bwy mae’r sesiwn?  Bwriedir y sesiwn hon i’r rheini sy’n gofalu am negeseua eu sefydliad ar y cyfryngau cymdeithasol. Anelir at y rheini sydd â dealltwriaeth o sut mae’r gwahanol lwyfannau’n gweithio ac sydd am ennill hyder o ran sut maen nhw’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

Cost – Am ddim i aelodau Creu Cymru, £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau
Nifer y Cyfranogwyr – i’w cadarnhau

I’w chyflwyno gan Martin Jefferies
Martin Jefferies yw pennaeth y tîm cyfryngau cymdeithasol yn English Heritage sy’n gofalu am dros 400 o fannau hanesyddol gan gynnwys Côr y Cewri, Castell Dover a safleoedd ar hyd Mur Hadrian. Mae gan sianelau cyfryngau cymdeithasol English Heritage gynulleidfa ar y cyd o dros 1.25 miliwn, gyda 1.1 miliwn o danysgrifwyr eraill ar YouTube a’r sianel ddiweddaraf i’w defnyddio gan y sefydliad ar TikTok yn cael ei gweld bedair miliwn o weithiau o fewn chwe mis o gael ei lansio. Mae rôl Martin yn English Heritage yn cynnwys cynhyrchu cynnwys i amryw o gynulleidfaoedd a chyda sawl amcan, o gyrraedd ac ymgysylltu i werthu a chodi arian. Mae hefyd yn cynnwys partneriaethau strategol a rheoli cymdeithasol a chymunedol y telir amdano. Cyn ymuno ag English Heritage yn 2015, bu Martin yn gweithio mewn rolau digidol mewn cwmnïau cyfryngau gan gynnwys Sky News a The Sunday Times a dechreuodd ei yrfa yn darllen y newyddion ar radio lleol. Pan na fydd yn edrych ar gestyll, amgueddfeydd ac orielau, gallwch gael hyd i Martin fel arfer yn crwydro’r Cotswolds neu Ardal y Llynnoedd gyda’i deulu.

Cynghreiriaeth yn y Gweithle

Hwylusydd y cwrs:  The Other Box
Hyfforddiant ar gais:  Gallwch a gwblhau yn eich amser eich hun

Bydd y cwrs yma’n trawsnewid eich dealltwriaeth o sut gallwn ymgyflwyno fel gwell cydweithwyr yn y gweithle a gwell bodau dynol yn y byd, a hynny i gyd drwy lens cynghreiriaeth.

Gallwch ddisgwyl cael eich herio.  Gallwch ddisgwyl cwestiynau beth roeddech yn meddwl eich bod yn ei wybod am ormes systemig.  Gallwch ddisgwyl wynebu ambell wirionedd anghyfforddus a fydd yn rhoi cyfle i fyfyrio’n ddwys.  Dim ond drwy gyfranogi’n ymroddedig y gallwch chi wneud y dewis i herio’ch bywyd a newid bywydau pobl eraill.

Bydd sefydlwyr The Other Box, Leyya a Roshni, yn eich arwain drwy’r cwrs ac erbyn y diwedd ein gobaith yw y bydd yr ysbrydoliaeth, arfau a hyder gynnoch chi i greu strategaeth ar gyfer gweithle sy’n fwy cynhwysol a chydraddol.

Unwaith i chi gysylltu ag Yvonne - yvonne@creucymru.com, gallwn anfon cyfarwyddiadau atoch chi ynglŷn â sut i ymgofrestru.  Unwaith i chi ymgofrestru bydd gynnoch chi 90 diwrnod i fynd at y fiedos ar-lein.

Lleoedd:  20
FFi:  Am ddim i aelodau Creu Cymru, £5 i’r rheini nad ydynt yn aelodau.